Warunki współpracy

Warunki współpracy

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób korzystania z usług oferowanych przez drukarnię cyfrową EXPERT, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię.
 2. Wszystkie ustalenia pomiędzy zleceniobiorca i zleceniodawca odnośnie wykonania projektu winny być zawarte na piśmie w tym dopuszczalne formy to:
  1. Pisemne zlecenie wykonania usługi wraz z akceptacją projektu
  2. Korespondencja drogą elektroniczną poprzez e-mail lub system B2B drukarni.

§ 3 Ceny i zmiana cen

 1. Ceny zwierają ustawowy podatek VAT w wysokości 23%
 2. Każdorazowo klient informowany jest o cienie produktu / usług, kosztów przygotowania projektu oraz kosztów transportu o ile jest konieczny.
 3. Przed rozpoczęciem procesu produkcji klient winien zaakceptować wszystkie koszty zawarte w wycenie.
 4. Ceny dostawy od miejsca siedziby firmy w Sędziszowie Małopolskim.
 5. Wszelkie dodatkowe zmiany zlecenia zgłaszane po przyjęciu zlecenia przez zleceniobiorcę będą doliczone do rachunku. Za zmianę zlecenia uznaje się także każdą zmian informacji zawartych w zleceniu, jak np. odbiorca rachunku, adres przesyłki, rodzaj przesyłki, rodzaj płatności i tym podobne.
 6. Zmiany danych dostarczonych pocztą lub przesłanych online oraz dalsze opracowanie projektu zlecone przez zleceniodawcę będą naliczane osobno.
 7. Wycofanie zlecenia należy składać wyłącznie na piśmie. Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wtedy jeżeli projekt nie został jeszcze wysłany do druku.
 8. Każda zmiany ceny produkty lub usługi wymagana jest akceptacja ze strony klienta.

 

§ 4 Wykonanie zlecenia/ Zezwolenie na wykonanie

 1. Zleceniobiorca realizuje wszystkie zlecenia na podstawie dostarczanych przez zleceniodawcę pocztą zwykłą lub elektroniczną danych/projektu, chyba ze miały miejsce inne ustalenia między zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Dane/projekt winien być dostarczony wyłącznie w formatach wyznaczonych przez zleceniobiorcę. W przypadku dostarczenia danych/projektu w formacie innym niż wyznaczone przez zleceniodawcę, te nie może zagwarantować zleceniodawcy bezbłędnego wykonania zlecenia, chyba że zleceniobiorca wyraził pisemnie zezwolenie na format danych inny niż przez niego wyznaczone.
 2.  Zleceniodawca odpowiada w pełni za kompletność i poprawność przesłanych danych/projektu, również w przypadku błędów w przekazie danych lub nośnika danych, jeżeli te nie wynikają z winy zleceniobiorcy.
 3. Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzenia poprawności danych dostarczonych przez zleceniodawcę lub przez niego upoważnione osoby trzecie. Nie dotyczy to danych nieczytelnych lub z widocznymi błędami uniemożliwiającymi druk. Zleceniodawca jest zobowiązany przed przesłaniem danych zainstalować na swoim komputerze najnowsze programy ochrony przed wirusami. Zabezpieczenie danych jest obowiązkiem wyłącznie zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest upoważniony do sporządzania kopii.

§ 5 Terminy dostawy

 1. Zobowiązujące terminy dostaw wymagają oddzielnego pisemnego uzgodnienia.
 2. Terminy dostaw podane na stronie internetowej, są terminami orientacyjnymi: ok 95% procent zleceń nie przekracza tych terminów.
 3. Przepisowe i terminowe wypełnienia zobowiązań przez zleceniodawcę jest warunkiem dotrzymania terminu realizacji zamówienia oraz terminu dostawy przez zleceniobiorcę. Ustalone terminy wykonania zlecenia obowiązują tylko wtedy, jeśli zostały przez zleceniodawcę zatwierdzone jako wiążące i ostateczne. W przypadku niedotrzymania przez zleceniobiorcę terminu ostatecznego, zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego, bezpłatnego wycofania się z umowy. Do momentu złożenia przez zleceniodawcę pisemnego wypowiedzenia umowy, zleceniobiorca może wystawić zleceniodawcy rachunek za wykonane usługi oraz dostarczone produkty przyjęte przez zleceniobiorcę.
 4. W przypadku kiedy zleceniodawca zwleka z odbiorem zlecenia, zleceniobiorca ma prawo żądać od zleceniodawcy pokrycia szkód spowodowanych opóźnieniem. W przypadku nieodebrania zlecenia, zleceniobiorca nie odpowiada za wszelkie ewentualne zagubienia uszkodzenia towaru.

§ 6 Zlecenia cykliczne

 1. Umowy na zlecenia cykliczne można wypowiedzieć na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

§ 7 Odpowiedzialność za przesyłkę

 1. Po wykonaniu zlecenia przez zleceniobiorcę odpowiedzialność za przesyłkę przejmuje firma kurierska.
 2. Wszelkie opóźnienia, zaginięcia, uszkodzenia itp należy zgłaszać bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 3. Niedostarczenie przesyłki kurierskiej w terminie nie jest podstawa do odstąpienia od umowy.

§ 8 Wady produktu - prawa zleceniodawcy

 1. Jeżeli produkt dostarczony przez zleceniobiorcę nie nadaje się do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub nie spełnia wymogów jakości produktu gwarantowanych przez zleceniobiorcę, ten jest zobowiązany do rekompensaty poprzez dostarczenie nowego niewadliwego towaru. Kilkukrotne dostarczenie nowego towaru jest dopuszczalne. Jednak jeżeli po drugiej dostawie towar nadal nie spełnia wymogów jakości produktu gwarantowanych przez zleceniobiorcę, zleceniodawca może zapłacić cenę, jaką uzna za odpowiednia za dostarczony towar lub może tez odstąpić od umowy.
 2. Termin przedawnienia ewentualnych roszczeń wynosi 6 miesięcy od dostarczenia towaru.
 3.  W przypadku kolorowych produktów, przy wszystkich metodach produkcji, możliwe i dopuszczalne są drobne odstępstwa od oryginalnych kolorów i nie podlegają reklamacji. Ze względów technicznych to samo dotyczy porównań z miedzy innymi np. proofem i wydrukiem końcowym mimo że oba zostały wyprodukowane przez zleceniobiorcę.
 4. Zleceniobiorca odpowiada za odstępstwa w jakości stosowanego materiału kwota nie wyższa niż wartość zlecenia. Odpowiedzialność nie obowiązuje w przypadku, gdy materiał został dostarczony przez zleceniodawcę.
 5. Zleceniodawca jest zwolniony z powyższej odpowiedzialności, w przypadku gdy zleceniobiorca nie odebrał oddanego mu do dyspozycji przez zleceniobiorcę wydruku próbnego lub kopii produktu oraz w przypadku, gdy zleceniodawca po złożeniu reklamacji nie chce pokazać zleceniodawcy wadliwego produktu. W przypadku wymienionych wyżej sytuacji, reklamacje nie będą uznawane.
 6. Jeżeli wadliwa jest tylko cześć towaru, to zleceniobiorca nie ma prawa reklamować całego towaru.
 7. Nadmiar lub niedobór do 5% nakładu są dopuszczalne.
 8. Inne roszczenia zleceniodawcy nieważne na jakiej podstawie prawnej nie są będą brane pod uwagę.
 9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wady i uszkodzenia , które nie dotyczą dostarczonego towaru. Dotyczy to szczególnie wszelkich szkód majątkowych poniesionych przez zleceniodawcę oraz wszelkich szkód wynikających z działań pracowników i zastępców zatrudnianych przez zleceniobiorcę a nie bezpośrednio przez niego samego.
 10. Nie podlega reklamacji towar, który został w jakiś sposób zmieniony lub naruszony przez przez zleceniobiorcę lub osoby trzecie, chyba ze zleceniodawca udowodni, iż dokonane przez niego zmiany nie są przyczyna wady towaru która zgłasza do reklamacji.
 11. Zleceniodawca jest zobowiązany do ostrożnego i rozważnego obchodzenia się za wszystkimi przekazanymi mu danymi i projektami. Odpowiedzialność za ewentualne szkody lub zaginiecie jest ograniczona wyłącznie do wartości materiału na jakim zostały dostarczone (np. dyskietka, papier). Wszelkie inne roszczenia nie są brane pod uwagę.
 12. Zleceniobiorca nie odpowiada za naturalne zużycie się materiału.
 13. Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom np. współpracownikom zleceniodawcy

§ 9 Płatność

 1. Obowiązująca forma płatności jest płatność „z góry” a także płatność za pobraniem.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia towaru za pobraniem, zleceniobiorca pobiera dodatkowo odszkodowanie w wysokości 100,00zl (netto). Oplata ta jest zwolniona od podatku Vat. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty za towar.
 3. W przypadku ustalonego na piśmie innego sposobu płatności niż z góry i za pobraniem, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty natychmiast po otrzymaniu rachunku , chyba ze na piśmie ustalono inaczej.